Stichting

Stichting Support Cultuur & Sport Wormerland

Iemand, die anoniem wil blijven, heeft in 2002 het initiatief genomen een Stichting op te richten die met name het verenigingsleven binnen de gemeente Wormerland wil ondersteunen. Deze heeft dat gepaard laten gaan met het schenken van een substantieel geldbedrag met de bedoeling om jaarlijks het rendement daarvan uit te keren.

De doelstelling van de Stichting Support Cultuur en Sport Wormerland luidt:

“De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen en doen ondersteunen van de in de gemeente Wormerland gevestigde verenigingen en stichtingen die zich bewegen op het gebied van- en zich sterk maken voor de beoefening en uitoefening van cultuur en sport in de ruimste zin des woords, een en ander ter wille van de bevordering van een breed en gezond mogelijk verenigingsleven in de betreffende woongemeenschap” 

De ‘support’ van de Stichting kan worden gegeven aan projecten en initiatieven van verenigingen, stichtingen e.d., wanneer deze niet (geheel) gefinancierd kunnen worden uit de normale exploitatie van de betreffende organisatie.

Bestuur (onbezoldigd)

N. Vanderveen (Nico), voorzitter
J. van der Stok (Joke), secretaris
J.G. Poutsma (Jelmer), penningmeester
P. de Wit (Piet)
B.W. Jaspers (Benno)

Bestuur van de stichting in 2018 met v.l.n.r. Jelmer Poutsma, Joke van der Stok, Nico Vanderveen, Piet de Wit en Dick Zwart.

Dit Goede Doelen Fonds is op 30 september 2002 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder het dossiernummer 34179740. Bij de Belastingdienst staat de stichting geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) onder fiscaalnummer 8126.44.001.